Privacyverklaring

Vertrouwelijkheid en dossiers

Er geldt voor mij als therapeut een geheimhoudingsplicht. Alle inhoud van de behandelingen  en verslagen zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat er geen gegevens, zonder schriftelijke toestemming van jou, worden verstrekt aan anderen. Er zal altijd eerst worden gevraagd of je akkoord bent met informatieverstrekking of onderling overleg met derden. Een dossier moet volgens de WGBO 15 jaar bewaard worden. Het doel hiervan is, dat je in een eventueel vervolgtraject weer kunt beschikken over je eerdere gegevens. Ik verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk is. Hiervoor zorg ik doordat er niet meer informatie verzameld wordt dan noodzakelijk is voor de behandeling. Als cliënt heb je het recht op dataportabiliteit: dat wil zeggen dat de gegevens die jij als cliënt zelf verstrekt hebt in de overeenkomst, als een pdf-bestand naar je toegestuurd kunnen worden. Het recht op dataportabiliteit sluit het overdragen van behandelplannen, indrukken en conclusies uit. Indien gewenst kun je het dossier eerder (bijvoorbeeld na het afsluiten van de behandelingen) laten vernietigen. Er zijn de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen. Alle afspraken hoe ik omga met persoonsgegevens zijn vastgelegd in een privacyverklaring. 

Vragen, opmerkingen of klachten

 

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig af te stemmen op de vragen, verwachtingen en wensen die er zijn. Toch kan het voorkomen dat je ondanks onze gezamenlijke inspanningen niet tevreden bent, laat het me dan alsjeblieft weten. Ik doe mijn best deze klacht te verhelpen en er samen uit te komen. Het kan zijn dat je – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft, of dat je het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon erbij. 

 

In dat geval kunt je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. De klacht moet gaan over mijn beroepsmatig handelen als manueel werkend therapeut. Ik ben aangesloten bij een klachten- en geschil organisatie.

Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar:

 

– Privacyverklaring: de pagina waar je je nu bevindt, bevat de meest recente versie.
– WKKGZ informatie; klik hier. 

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is geregeld wat de rechten en plichten van cliënt en behandelaar zijn. Ik hecht waarde aan privacy en werk binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens

 

RILEGS verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Naam huisarts
 • Naam verwijzer/ instelling (indien van toepassing)
 • Huidige medicatie
 • Eerdere/ nevenbehandeling
 • Gezondheid, waaronder onder andere:
 • Contactlenzen
 • Bloeddruk
 • Slaap/ Nachtmerries/ Herbelevingen
 • Paniekaanvallen
 • Stressklachten
 • Ademhaling
 • Hernia/ Whiplash
 • Alcohol/ Drugs/ Roken
 • Beroep
 • Sport/ hobby
 • Verwachtingen van de behandeling
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
RILEGS verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb

RILEGS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met je opnemen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling

Hoe lang ik gegevens bewaar

RILEGS zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. RILEGS hanteert een bewaartermijn van zeven jaar voor de boekhouding. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn voor financiële gegevens voor de Belastingdienst. RILEGS hanteert een bewaartermijn van 15 jaar na de laatste behandeling voor het bewaren van de overeenkomst. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke termijn voor de WGBO.

Delen met anderen

RILEGS deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RILEGS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens – welke staan op de overeenkomst – in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van de overeenkomst sturen naar info@rilegs.nl

RILEGS zal zo snel mogelijk, maar binnen 20 werkdagen, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

RILEGS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via klachten@nibig.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met RILEGS, kun je mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:  

Postcode en plaats: 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 

Telefoonnummer:  

E-mailadres: 

Gjalt de Jongstraat 20

9204 LH Drachten              

68797044

06-20521414

info@rilegs.nl