Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen RILEGS en een cliënt waarop RILEGS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen RILEGS
  1. De medewerker van RILEGS zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
  3. De medewerker van RILEGS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De medewerker van RILEGS zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

 1. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan RILEGS melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag RILEGS het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. RILEGS moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de medewerker vóór of bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenbestand.
  3. RILEGS behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. RILEGS zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 
 2. Betaling
  1. RILEGS vermeldt alle prijzen van de behandelingen op de website.
  2. De gemelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW op grond van artikel 25 Wet OB.
  3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin te voldoen.
  4. Alle op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. RILEGS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van RILEGS is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. RILEGS is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk.
   
 2. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden bij RILEGS.
  2. RILEGS moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal RILEGS de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal RILEGS het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
  5. Indien RILEGS en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 
 3. Geheimhouding
  1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de medewerker wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Beschadiging en/of diefstal
  1. RILEGS heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. RILEGS meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van RILEGS het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

 1. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen RILEGS en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van RILEGS en zijn ook in de praktijk beschikbaar.
  3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.